baner


OSvit - CTP - PREPRESS

Tlačiareň P+M disponuje kompletnou predtlačovou prípravou. Vstupom sú zákazky v elektronickej podobe /tlačové pdf/ a výstupom sú tlačové platne určené do tlačového stroja. Celý proces výroby je maximálne moderný a zjednodušený, pozostáva z PC so softvérom PRINECT SIGNA STATION od firmy HEIDELBERG, na ktorom sa vykonáva kontrola vstupných dát a ich vyradenie a integrovaného CTP systému HEIDELBERG Suprasetter s on-line vyvolávacím automatom, ktorý z digitálnych dát termo-laserom nasvieti a vyvolá tlačovú platňu.
Prinect Meta dimensin generuje z vstupných dát
aj súbor CIP4, ktorý preberá riadiaci softvér tlačového stroja a prednastaví si automaticky farebníky podľa konkrétnej zákazky.

Podmienkou kvalitného tlačového výstupu sú korektné dodané dáta v elektronickej podobe určené na osvit. 

Dáta do tlačiarne môžu byť dodané:
1. na nosičoch:
·  CD R/RW, DVD R/RW, USB disk
2. cez internet:
·  e-mailom  pplusm@gaya.sk     p-m@nextra.sk     tlaciarenpm@gaya.sk
·  zaslaním linku na stiahnutie na e-mail 
·  prístup pomocou ftp klienta alebo www prehliadača na FTP server  ftp.gaya.sk  (prístupové meno a heslo na požiadanie)
 
- Podklady je niekedy vhodné doložiť maketou alebo zrkadlom.
- Akúkoľvek zmenu alebo opravu dodaných dát je nutné potvrdiť e-mailom. E-mail musí obsahovať zoznam dodaných nových strán.

 

Základným formátom je PDF/X-1a (ISO štandard)
· P+M plne garantuje zhodu výslednej tlačovej formy so vstupnými PDF
dokumentmi, iba ak dodané súbory vyhovovali štandardu PDF/X-1a.
 
ISO štandard PDF/X bol vytvorený práve preto, aby nedochádzalo k problémom pri interpretácii
rôznych „špecialít“ všeobecného formátu PDF na rôznych RIPoch.
 
  
PDF súbory musia splňať tieto požiadavky:
· Súbor generovať do jedného pdf súboru tak ako idú strany za sebou aj s vakátmi. (vyraďovací softvér ich zoraďuje automaticky za sebou na tlačové hárky).  Obálky a pod. samostatné súbory
· Súbory musia byť KOMPOZITNÉ (nie separované!).
· Všetky objekty musia byť vo farebnom priestore CMYK (resp. CMYK+direktné
farby, ak majú byť použité v tlači) – súbor musí obsahovať práve tie separácie,
ktorými sa bude tlačiť.
· ROZLÍŠENIE ilustrácií - 300 dpi, perovky - 1200 dpi
· Rozmery dokumentov a umiestnenie netto strany v dokumente musia byť
BEZPODMIENEČNE ZHODNÉ v rámci celej zákazky!!!
(Platí to pre všetky dodané súbory aj pre prípadné neskoršie opravy na poslednú chvíľu.)
· Šírku aj výšku dokumentu odporúčame nastaviť o 20 mm väčšiu ako netto (pridané po 10 mm z každej strany k netto formátu)
· Netto stranu umiestniť na stred dokumentu (dokument centrovať na stred)
· Prekreslenie obrázkov či inej grafiky umiestnenej na spadávku musí presahovať min. o 3 mm cez čistý formát.
· Vzdialenosť textov a dôležitej grafiky do orezu min. 3 mm vnútri sadzobného obrazca (rohové logá, pagíny atdˇ.).
· Orezové značky umiestniť tak, aby boli vzdialené min. 3 mm od formátu po oreze.
· Celkový súčet tónových hodnôt obmedziť (Total Ink Limit): 280 %
· Vypnúť (nepriradiť) ICC profily pre obrázky aj vektorovú grafiku – náš RIP ich ignoruje
· V PDF (PS) súbore musia byť zahrnuté všetky fonty, (použité nastavenie: All Fonts Embed)
· OVERPRINT: V súbore musia byť správne nastavené pretlače, príp. vyberanie
· Texty, značky, logá, kreslená grafika musia byť definované vektorovou grafikou, nie bitmapami (a ak, tak v rozlíšení 1200 dpi), inak budú neostré a “zubaté”. čierne texty nesmú byť definované z viacerých škálových farieb (CMYK), ale len z čiernej (blacK)

 

 Pri vytváraní viacjazyčných mutácií je potrebné dodať - samostatné PDF súbory s grafikou spoločnou pre všetky mutácie (CMYK základ) a v samostatných PDF súboroch čierne texty (Text Black). Je treba dbať na to, aby všetky jazykové mutácie mali rovnaké parametre veľkosti a umiestnenia strán, zalomenia textov i obrázkov. Pri postscriptovaní postupovať zhodne so základným dokumentom.